Legi promulgate

Legea nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011


În vigoare de la 18 iunie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 15 iunie 2020. Formă aplicabilă la 01 septembrie 2020.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. – Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 131, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 131. – (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituție de învățământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăți, departamente, institute, centre sau laboratoare, unități de proiectare, centre de consultanță, clinici universitare, studiouri și ateliere artistice, teatre, muzee, radio și televiziune, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unități de microproducție și prestări servicii, stațiuni didactice/baze didactice pentru aplicații și performanță în sport, stațiuni experimentale sau alte entități pentru activități de producție și transfer de cunoaștere și tehnologie, centre de competență, precum și unități de învățământ preuniversitar. În structura instituțiilor de învățământ superior funcționează servicii tehnicoadministrative.
2. La articolul 286, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 286. – (1) Statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, înainte de începerea fiecărui an universitar și nu se pot modifica în timpul anului universitar.”
3. La articolul 287 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

k) alte activități profesionale în domeniul științific de competență.
4. La articolul 287, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

(9) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. c)-k), cuprinse în norma didactică, se cuantifică în ore convenționale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, în funcție de programul de studii, de profil și de specializare, astfel încât unei ore fizice de activități să îi corespundă minimum 0,5 ore convenționale.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
București, 12 iunie 2020.
Nr. 80.